Töötegijad

RENE REINSOO

õpetaja

E-post: rene.reinsoo@eelk.ee

Telefon: +372 5177 350


HELEN REINSOO

sekretär/raamatupidaja

E-post: kihelkonna@eelk.ee

Telefon: +372 5669 7080


ÜLLE REINSOO

organist/koorijuht/pühapäevakooliõpetaja

E-post: yllerei@gmail.com

Telefon: +372 5294 176


THEA RAIK

juhatuse esimees


PAAVO KUUSEOK

juhatuse aseesimees

Koguduse juhtorganid

Koguduse vaimuliku elu juhtimise eest vastutab koguduse õpetaja, kes on koguduse vaimulik juht ja karjane, kellele on abiks koguduse nõukogu, juhatus ja revisjonikomisjon.

Täiskogu

Koguduse täiskogu ülesandeks on nõukogu liikmete ja nende asemike valimine. Täiskogu kutsub vähemalt üks kord nelja aasta jooksul kokku koguduse õpetaja.

Täiskogu liikmeteks on kõik koguduse liikmed, kes:

 • on vähemalt 18. aastased,

 • on leeritatud, on valimiste päeva seisuga selle koguduse liige,

 • on valimiste aastale eelneval või jooksval aastal teinud nimelise liikmeannetuse ja käinud armulaual.

Juhatus

6.juunil 2021 valis koguduse nõukogu endi hulgast uue juhatuse:

esimees - Thea Raik

aseesimees - Paavo Kuuseok

liikmed: Peeter Paju, Helje Vaher, Anneli Saarela, Karl Laug


Koguduse juhatus viib ellu nõukogu otsuseid, valitseb koguduse vara ning korraldab majandustegevust ja raamatupidamist, korraldab koguduse töösuhteid ja esindab kogudust kui juriidilist isikut. Juhatus korraldab ka muid asju, mis ei ole koguduse nõukogu või täiskogu pädevuses. Koguduse juhatuse kooskäimise tihedus sõltub konkreetsest vajadusest, koosoleku kutsub kokku koguduse õpetaja või juhatuse esimees. Koguduse juhatuse valib nõukogu.

Koguduse õpetaja kuulub juhatusse ameti poolest. Juhatuse volitused kestavad 4 aastat.

Nõukogu

Nõukogu liikmed 2021-2025:

 1. Isup, Lea

 2. Kaerma, Margus

 3. Kuivjõgi, Adi

 4. Kuuseok, Linda

 5. Kuuseok, Paavo

 6. Köster, Jaan

 7. Laug, Karl

 8. Lindau, Külli

 9. Luup, Külli

 10. Mäe, Elle

 11. Niit, Tiina

 12. Paju, Peeter

 13. Raik, Thea

 14. Reinsoo, Risto

 15. Reinsoo, Ülle

 16. Rõuk, Sirje

 17. Saarela, Anneli

 18. Tõru, Anne

 19. Vaher, Helje

 20. Valge, Reeda


Asemikud:

 1. Ernits, Sirje

 2. Laug, Marje

 3. Naagel, Tiia

 4. Pink, Kersti

 5. Raik, Siver-Mikk

 6. Riisik, Viive

 7. Vällo, Silja


Koguduse nõukogu valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametisse määramiseks, valib praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, valib revisjonikomisjoni. Koguduse nõukogu kutsub vähemalt üks kord aastas kokku koguduse õpetaja. Koguduse nõukogu ülesandeks on ka koguduse õpetaja valimine.

Koguduse nõukogu korralised valimised toimuvad üks kord nelja aasta jooksul.

Nõukogu liikmekandidaadile esitatakse järgmised nõudmised:

· ta peab olema selle koguduse täiskogu liige

· ta peab olema valimiste päeval vähemalt 18-aastane

Koguduse õpetaja kuulub nõukogusse ameti poolest. Nõukogu volitused kestavad 4 aastat.


Praostkonna sinodi saadikud valib koguduse nõukogu enda liikmete hulgast. Koguduse õpetaja on sinodi saadik ameti poolest. Praostkonna sinodi saadikute volitused kestavad 4 aastat.

Revisjonikomisjon

6.juunil 2021 valis koguduse nõukogu revisjonikomisjoni:

Elle Mäe

Linda Kuuseok

Jaan Köster

Koguduse revisjonikomisjoni või revidendi ülesandeks on koguduse majandustegevuse, varade, raamatupidamise ja kassa revideerimine ning tulude ja kulude aruandele ja eelarvele hinnangu andmine. Revisjonikomisjon või revident peab revisjoni teostama vähemalt üks kord aastas.

Koguduse nõukogu valib enda liikmete hulgast revidendi või revisjonikomisjoni. Revidendiks või revisjonikomisjoni liikmeks ei saa valida koguduse juhatuse liiget. Revidendi või revisjonikomisjoni volitused kestavad 4 aastat.